ಕಂಡಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹ -3

150.00

ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಗೌರಿಲಂಕೇಶ್‍ರವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಘಟನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬರಹಗಳಾಗಿವೆ.

Category: