“ಹುಳಿಮಾವು ಮತ್ತು ನಾನು”

250.00

ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್‌ರವರ ಪುಸ್ತಕ “ಹುಳಿಮಾವು ಮತ್ತು ನಾನು”

ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್‌ರವರೊಂದಿಗಿನ 40 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್‌ರವರು ಬರೆದಿರುವ “ಹುಳಿಮಾವು ಮತ್ತು ನಾನು” ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಮರುಮುದ್ರಿಸಿದೆ.

ಬೆಲೆ: 250 ರೂ (ಅಂಚೆವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““ಹುಳಿಮಾವು ಮತ್ತು ನಾನು””

Your email address will not be published. Required fields are marked *